Arabuluculuk Yenileme Eğitimi Sertifika Programı

Özyeğin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yenileme Eğitimi Sertifika Programı düzenlenecek. Program, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince 8 saat olarak planlanmıştır. Yasal ve Program içeriğine ilişkin gereklilikler sebebi ile yasal koşulları taşımayanlar bu sertifika programına katılamazlar. Eğitim 1 Ekim 2017 günü düzenlenecektir.

Eğitim Adresi: Özyeğin Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi, Mahir İz Cad. Sümer İş Merkezi A Blok No:52 34662 Altunizade – Üsküdar / İstanbul

Eğitim içeriği:

  • Arabuluculuk müzakere teknikleri, soru sorma teknikleri konusunda uygulama çalışmaları,
  • Mevzuat ve uygulamaya genel bir bakış.
  • Arabuluculuk uygulama deneyimi olan eğitmen rehberliğinde arabuluculuk sürecinde tecrübelerin ve orunların paylaşılması ve tartışılması
  • Mevzuattaki gelişmeler ve değişiklik tasarısı hakkında bilgilendirme.
  • Öfke kontrolü teknikleri çalışması

Dört saat teorik teknik ve temel hukuk bilgisi
Dört Saat uygulama ve simülasyon.

Arabuluculuk Yenileme Eğitimi Sertifikası Nedir?

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin arabuluculuk eğitimini düzenleyen 26. maddesinin 5. fıkrası gereği 2013-2014 ve 2015 yılında Arabuluculuk Siciline kayıt yaptıran arabulucuların 01.01.2017/31.12.2017 tarihleri arasında yenileme eğitimi almaları ve bu eğitimi aldıklarına dair belgenin bir örneğini mevcut sicil dosyalarına konulmak üzere TC Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir.

Yönetmelik hükmü uyarınca sicile kayıtlı arabulucular yılda en az bir defa yenileme eğitimi almalıdır. Yenileme eğitimi alan arabulucular aldıkları eğitim belgelerini Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na göndermelidir. Yenileme eğitimi mevzuata uygun olarak deneyimli eğitmen ve arabulucular tarafından verilmektedir. HUAKY 26/5: “arabuluculara, arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz saatten az olmamak üzere yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir. Arabulucular her yıl verilen bu sekiz saatlik eğitime katılmak zorundadırlar.” Eğitim konu başlıkları, Arabuluculuk müzakere teknikleri, soru sorma teknikleri konusunda uygulama çalışmaları, Mevzuat ve uygulamaya genel bir bakış, Arabuluculuk uygulama deneyimi olan eğitmen rehberliğinde arabuluculuk sürecinde tecrübelerin ve orunların paylaşılması ve tartışılması, Mevzuattaki gelişmeler ve değişiklik tasarısı hakkında bilgilendirm ve Öfke kontrolü teknikleri çalışması şeklindedir.

Programa Kimler Katılabilir?

2013 yılında sicile kayıt yaptıran arabulucuların, (Sicil Numarası  1 -834) 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında ve sonrasında devam eden her yıl,
2014 yılında  sicile  kayıt  yaptıran  arabulucuların, (Sicil Numarası  835 -1555) 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında ve sonrasında devam eden her yıl,
2015 yılında sicile kayıt yaptıran arabulucuların, (Sicil Numarası 1556-2147) 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında ve sonrasında devam eden her yıl yenileme eğitimi almaları gerekmektedir.

Arabuluculuk Sertifikası

HUAK kapsamında Arabulucu sıfatı kazanabilmek için Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Yazılı sınav Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 23. maddesi uyarınca yılda iki kez yapılır. Uygulamalı sınav ise yazılı sınav sonuçları açıklandıktan sonra mülakat heyeti tarafından sözlü olarak yapılmaktadır.

Arabuluculuk yazılı sınavına başvuracakların;
1. Türk vatandaşı olmak,
2. Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
3.  Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,
4. Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,
5. Arabuluculuk eğitimini tamamlamak, şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.

Yasanın öngördüğü ve yetkili kurumlarca verilecek eğitim kurumlarında Arabulucu olacak kişilere asgari otuz altı saati teorik ve on iki saati uygulamalı olmak üzere toplam kırk sekiz(48) saat arabuluculuk eğitimi verilmektedir. Eğitimi alanlara eğitim aldıkları kurum tarafından en geç 1 ay içerisinde arabuluculuk eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verilir. Eğitim kuruluşları her yıl ocak ayında bir önceki yıl için daire başkanlığına rapor sunmaktadır.

Arabulucu olabilmek için birbirine bağlı olan adımlar ve sonucunda Arabuluculuk Belgesinin alınması için gerekli eğitimlerin tamamlanması sonucunda tüm belgelerin bakanlığa teslimi ve akabinde sicile kayıt için gerekli sınav ve başvuru sürecinin tamamlanmasıdır.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayanların sicile kayıt olabilmeleri için bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmaları zorunludur.

Yazılı sınav, yılda iki kez, uygulamalı sınav ise yazılı sınav sonuçları açıklandıktan sonra yapılır. Uygulamalı sınava katılacaklar yazılı sınavın sonucuna göre belirlenir. Sınavların yapılacağı yer, tarih ve saat Daire Başkanlığınca belirlenir. Arabuluculuk sınavını kapsayan içerik eğitimde verilen konulardan oluşmaktadır.

Arabuluculuk sınavı başvurusunda Arabulucu Sınavı Başvuru Formunu doldurarak, T.C. kimlik numarası, adli sicil beyanı ve arabuluculuk eğitimini tamamladığını gösteren başarı belgesi ile hukuk fakültesi mezunu ve mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olduğunu gösterir belgelerin asılları veya onaylı suretleri ile birlikte son başvuru günü mesai bitimine kadar Daire Başkanlığına veya bulundukları yer ağır ceza merkezindeki Cumhuriyet başsavcılığına başvurmaları gerekir. Yazılı sınava girme hakkı kazananlara ait sınav kimlikleri kurumca başvuran kişiye gönderilir. Yazılı sınavda başarılı olma ölçütü 100 üzerinden 75 şeklinde değerlendirilmektedir. Yazılı sınav sonuçlarını, sınav sonuçlarının kendisine intikal ettiği, uygulamalı sınav sonuçlarını da sınav kurulunca sınav sonuçlarının bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde ilan eder.

Arabuluculuk belgesi almak için gerekli adımlar atılıp sicile kayıt yapıldıktan sonra sicil kayıt tarihi ile süreç başlamaktadır.

Arabuluculuk Eğitimi Veren Kurumlar

Kadir Has Üniversitesi,

Turgut Özal Üniversitesi,

İstanbul Bilgi Üniversitesi,

Atatürk Üniversitesi,

Hasan Kalyoncu Üniversitesi,

Süleyman Demirel Üniversitesi,

Hacettepe Üniversitesi,

Ufuk Üniversitesi,

Mevlana ÜniversitesiGazi Üniversitesi,

Fatih ÜniversitesiSelçuk Üniversitesi,

Erciyes Üniversitesi,

Akdeniz Üniversitesi,

Erzincan Üniversitesi,

Ankara Üniversiesi,

Zirve Üniversitesi,

İnönü Üniversitesi,

Gaziantep Üniversitesi,

İstanbul Üniversitesi,

Türkiye Adalet Akademisi,

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi,

İstanbul Medeniyet Üniversitesi,

Sakarya Üniversitesi,

Çukurova Üniversitesi,

Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı,

Bahçeşehir Üniversitesi,

Yeni Yüzyıl Üniversitesi,

İstanbul Aydın Üniversitesi,

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Yaşar Üniversitesi,

Uludağ Üniversitesi,

KTO Karatay Üniversitesi,

Dokuz Eylül Üniversitesi,

İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Özyeğin Üniversitesi,

Melikşah Üniversitesi,

Anadolu Üniversitesi,

İzmir Ekonomi Üniversitesi,

Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi,

Kırıkkale Üniversitesi,

Yalova Üniversitesi,

Okan Üniversitesi,

İstanbul Medipol Üniversitesi,

İstanbul Kültür Üniversitesi,

Atılım Üniversitesi,

Beykent Üniversitesi,

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,

About admin